Producentnetværk

Producentnetværk, Aarhus

Producentnetværk, Aarhus (PNA) er et netværk for producenter, der arbejder inden for scenekunstområdet – særligt for selvproducerende kunstnere samt projektteatre – med tilknytning til Aarhus eller omegn.

Forsøg på en definition af en producent
En producent er en stor del af fødekæden for produktion af scenekunst. Ofte er den skabende instruktør, koreograf eller kunstner alene om sin kreative proces – har hverken en stor organisation eller produktionsapparat i ryggen, når han eller hun skal søge midler til – samt – udvikle, planlægge, producere, promovere eller afvikle en forestilling. 

Den skabende scenekunstner har ofte behov for en producent, der kan træde ind i rollen som f.eks. sparringspartner, coach, fundraiser, projektleder, produktionsleder eller praktisk bindeled til tekniker, netværksperson, manager, administrator og PR-person. Producenten er ofte den person, der står den skabende scenekunstner nærmest og hjælper med alt rundt omkring produktionen, både kunstneriske, produktionsmæssige og økonomiske overvejelser – og bliver derudover i mange tilfælde en form for arbejdsgiver. 

En producent er ofte selvlært eller har baggrunde fra mange forskellige andre felter – dramaturgi, bogholderi, coaching, mentoring, producerassistent, runner på en film – og det gør selvfølgelig, at producenterne har vidt forskellige indfaldsvinkler og erfaringer med sig.

Behov for netværk for producenter
Blandt personer, der befinder sig i området omkring de skabende scenekunstnere, er der et behov for at blive synliggjort samt få italesat, hvad deres arbejde egentlig er. 

Hvordan definerer man en producent – laver en producent både administration, produktionsledelse, PR og er assistent for kunstneren – og skal producenten kunne håndtere kunstneriske kriser?

Der er et behov for at være sammen i et netværk og få talt sammen om de problematikker, man oplever i samarbejdet med kunstnere – og mulighed for frustationsaftømning i et trygt og lukket forum. Der er ligeledes behov for inddragelse og udveksling af den viden, producenter sidder med – og i det hele taget at italesætte producentens rolle som en naturlig del af en produktion.

Mulige aktiviteter i et netværk

  • Videndeling / udveksling af erfaringer, strategier.
  • Afprøvning af ideer, måder at arbejde på.
  • Oplæg fra erfarne producenter – både lokale, nationale samt internationale.
  • Afsøgning af samarbejder, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
  • Workshop om klarlægning/mapping af arbejdsområder – og interessefællesskaber.
  • Rejser sammen til platforme/festivaler, hvor der kan netværkes med andre producenter.
  • Residency- eller udvekslings-ophold for producenter i anden by eller andet land, således at vedkommende kan lære ved at følge en producent-kollega tæt – og tage den viden med tilbage til netværket i Aarhus.


Finansiering
Performing Arts Platform stiller lokaler til rådighed og en medarbejder fra platformen vil være tovholder og facilitator for netvæket. 

Der søges penge til igangsætning af netværket, invitation af oplægsholdere, rejser, ophold og honorar til producenter, når platforme eller festivaler skal besøges samt til undersøgelse af muligheder for udveksling/residency.

Baggrund
Ideen bygger på erfaringer med Nordisk/baltisk producentnetværk inden for dans, som Projektcentret i Dansehallerne var initiativtager til sammen med SITE Sweden i Stockholm tilbage fra 2012. Netværket fik støtte fra nordiske fonde samt Statens Kunstfond til et pilotprojekt.  Netværket blev en succes – og ideen blev videreført i Nordic Circle of Artistic Management (2016-2018) med 5 nordiske partnere, der faciliterede et mentor-program på tværs af de nordiske lande samt afholdt 2 workshops årligt i sammenhæng med relevante platforme og festivaler.

Udviklingsplatformen for Scenekunst, der har et nationalt opdrag, har som mål at skulle udvikle producentniveauet – men vi vurderer, at der er behov for et decideret lokalt initiativ forankret på Performing Arts Platform i Aarhus – et initiativ som sagtens kan samarbejde med Udviklingsplatformen i København omkring møder, erfaringsudveksling mv. 

Derudover har Udviklingsplatformen sammen med Den Danske Scenekunstskole Efter- og Videreuddannelse etableret en modul-uddannelse for kreative producenter over en 1½-årig periode med både danske og internationale undervisere, som foregår primært i København.

Afgrænsning
Netværket vil i første omgang fokusere på de producenter, der arbejder for selvproducerende scenekunstnere samt projektteatre og ikke på de producenter der arbejder på etablerede teatre/scener. Såfremt der er et ønske hos de etablerede producenter rundt om i området/regionen om også at ville indgå i et netværk, tager vi gerne initiativ til det også.

Første netværksmøde
Første netværksmøde var torsdag den 17. januar 2019 kl. 15.00 på Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1 G, 1. tv., Aarhus. På dette møde var der introduktion til netværket – samt til hinanden. Følg med her på siden samt i vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her.

For yderligere oplysninger, kontakt Jens Christian Jensen på mail jcj(at)theplatform.dk eller telefon 30 53 10 35.